Sản Phẩm

RAZONE (Plain condom)

2bcs

THÀNH PHẦN
Từ chất liệu thiên nhiên

TIÊU CHUẨN:
Đạt tiêu chuẩn chất lượng iso 4074-2002

GIẤY PHÉP:
Số giấy phép của Bộ y tế: 74/2015/BYT-TB-CT